Logo Guldborg CampingGuldborg Camping

NL

 • Dansk
 • Deutsch
 • Nederlands
 • English

Disclaimer

Guldborgsund

Disclaimer

Algemene informatie

Deze website wordt beheerd door Guldborg Camping I/S, hierna genoemd als GC. Alle rechten met betrekking tot deze website zijn eigendom van en voorbehouden aan GC.
 
Aansprakelijkheid voor inhoud
 

De verstrekte inhoud werd met de grootste zorg samengesteld. GC kan de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en actualiteit van de inhoud echter niet garanderen. Elke gebruiker is bijgevolg in het algemeen verplicht om vakkundig na te gaan of alle inhoud geschikt is voor het voorgenomen gebruik.

GC is verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze websites krachtens de toepasselijke wetgeving. GC is echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden die wijzen op illegale activiteit te onderzoeken. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren conform de toepasselijke wetgeving, blijven onverminderd van kracht. Aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf de datum van kennisname van een concrete inbreuk. Mits kennisgeving van dergelijke schendingen, zal GC de betrokken inhoud onmiddellijk verwijderen.

Deze website en productinformatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld (hierna: “Productinformatie” of “Productinhoud”), worden aan de gebruiker aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden, zonder verklaringen en waarborgen van welke aard ook (uitdrukkelijk of impliciet) of enige aansprakelijkheid, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving. Behoudens in geval van opzet, kan GC niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd veroorzaakt door of die verband houdt met het gebruik van deze website. In ieder geval is GC niet verantwoordelijk voor en wijst zij elke aansprakelijkheid af voor enige onrechtstreekse, incidentele, bijzondere of gevolgschade, die werd veroorzaakt door of verband houdt met het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid voor links

De inhoud van deze website bevat ook links naar externe websites waarover GC geen controle heeft. Bijgevolg draagt GC geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites. De respectieve provider of operator van deze externe websites is altijd zelf verantwoordelijk voor hun inhoud. De gelinkte websites werden gecontroleerd op mogelijke schendingen van de wet bij het plaatsen van de link. Er werd daarbij geen illegale inhoud vastgesteld. Een permanente controle van de gelinkte pagina’s is onredelijk als er geen concrete aanwijzingen zijn van een schending. Na kennisgeving van schendingen, zal GC dergelijke links onmiddellijk verwijderen. Verder is GC niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of hun inhoud.

Auteursrecht

De inhoud en werken op deze door GC samengestelde pagina’s zijn onderworpen aan het auteursrecht. Voor het kopiëren, verwerken, verspreiden en iedere vorm van gebruik dat de grenzen van het auteursrecht te buiten gaat, wordt de schriftelijke toestemming van GC vereist. Indien de inhoud niet door GC werd gecreëerd, wordt het auteursrecht van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als dusdanig aangeduid. GC vraagt de gebruiker echter om het te melden wanneer deze een schending van auteursrechten vaststelt. Na kennisgeving van dergelijke schendingen, zal GC de betrokken inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacybeleid

Onze website kan in het algemeen zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens worden gebruikt. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van in de disclaimer gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de site behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

De redactie van Berlindabei GbR en Guldborg Camping I/S behouden zich het recht voor om brieven aan de redactie / e-mails – met hun volledige naam, adres en e-mailadres – ook in verkorte vorm te publiceren (laat het ons weten als u niet akkoord gaat met een publicatie).

Slotbepaling

Elke vordering of geding met betrekking tot deze website of het gebruik
ervan zal beheerst worden door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig
het Deense recht, met uitsluiting van de principes van het
conflictenrecht.

Inhoudelijk verantwoordelijk

Website exploitant​

 • Guldborg Camping I/S
 • Tina & Koos Daniels
 • Guldborgvej 145-147, DK-4862 Guldborg
 • +45 51 51 77 87
 • info@guldborgcamping.dk
 • CVR DK28501617

Websitedesign

 • Berlindabei, Tina & Koos Daniels GbR
 • Offenbacher Straße 4 l 14197 Berlin
 • +49 (0)172 800 62 11
 • info@berlindabei.de
 • Auteurs Redaktie Berlindabei, freelance auteurs (desgewenst ontvangt U op verzoek nadere informatie en specifieke gegevens)
 • Fotos: Berlindabei
 • Design: Berlindabei-Grafik
 • Konzept / Realisierung: Redaktie Berlindabei

Websiteprogrammering

Inhoudelijk verantwoordelijk​

Guldborg Camping I/S persoonsgegevensbeleid jegens onze klanten en partners

Guldborg Camping I/S slaat persoonlijke informatie op om contractuele verplichtingen na te komen en de service uit te voeren die wordt verwacht in verband met handel met ons. Voorbeelden van persoonlijke informatie die wordt opgeslagen en verwerkt zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mail, informatie over contacten, etc.

Algemeen

Persoonlijke gegevens omvatten alle soorten informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonlijke gegevens omvatten informatie zoals contactgegevens van klanten, zoekgedrag en aankoopgeschiedenis. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u de website van Guldborg Camping I/S bezoekt. Een cookie wordt gebruikt om vast te leggen op welke van onze pagina’s U zich bevindt en voor hoe lang, maar geeft ons geen informatie over wie U bent.

Welke persoonsgegevens ontvangt Guldborg Camping I/S?

Guldborg Camping I/S registreert gegevens als een noodzakelijk onderdeel van een contractuele relatie met U, ook wanneer U aan ons verkoopt of goederen en diensten van ons koopt. Van klanten en partners vragen wij algemene contactgegevens en evt. betalingsinformatie en ontvangt informatie over de aan-/verkoopgeschiedenis bij aan- en verkoop.

Wanneer U de website van Guldborg Camping I/S bezoekt, wordt er informatie verzameld over Uw IP-adres, Uw browser en mogelijk gebruikersnaam en welke van onze pagina’s U bezoekt en wanneer. Indien U niet wenst dat Guldborg Camping I/S Uw persoonsgegevens verwerkt, kan dit de aankoop van goederen of diensten bij ons verhinderen.

Waar worden de persoonsgegevens voor gebruikt?

Guldborg Camping I/S verwerkt alleen informatie over U om te voldoen aan onze verplichtingen jegens U als contractpartij. Als U zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, sturen wij U nieuwsbrieven per e-mail. Informatie over Uw bewegingen op onze website wordt alleen gebruikt voor het samenstellen van statistieken, die o.a. kunnen worden gebruikt om de structuur van onze website te verbeteren.

Aan wie geeft Guldborg Camping I/S persoonlijke gegevens door?

De persoonlijke gegevens die U aan Guldborg Camping I/S verstrekt als onderdeel van een overeenkomst, gebruiken wij om de overeenkomst met U uit te voeren, en geven Uw gegevens niet door tenzij dit onderdeel is van de overeenkomst met U. Als U bijvoorbeeld via ons diensten van derden afneemt (bijv. gastest, caravan reiniging, etc.) verstrekken wij Uw naam, adres, telefoon en e-mailadres aan het derde bedrijf dat de gegevens gebruikt om de overeenkomst met U uit te voeren. Mocht U later gebruik willen maken van garantie of iets dergelijks, zal dit er doorgaans toe leiden dat relevante delen van Uw contactgegevens, aankoopgeschiedenis en de reden voor het toepassen van de garantiebepaling worden overgedragen aan de fabrikant van het product waarop de garantie betrekking heeft.

Sommige, maar niet alle, importeurs en producenten van onze diensten en goederen zijn gevestigd in de EU.

Hoe worden Uw gegevens beschermd?

Onze gegevens worden opgeslagen en beschermd in een cloudgebaseerde omgeving, welke zich in de EU bevindt. Daarnaast worden Uw persoonsgegevens niet doorgegeven en worden Uw persoonsgegevens niet aan derden verkocht. Guldborg Camping I/S is verplicht om de bescherming van Uw gegevens te waarborgen.

Guldborg Camping I/S neemt veiligheidsmaatregelen tegen het per ongeluk of onrechtmatig vernietigen, verloren gaan of verslechteren van informatie en tegen het ter kennis komen of verwerken van deze gegevens door onbevoegden, misbruik of anderszins in strijd met de wet.

Cookie- en privacybeleid – DK

Wanneer U onze website bezoekt, wordt informatie over U verzameld, die wordt gebruikt om onze inhoud aan te passen en te verbeteren. Indien U niet wenst dat er informatie over U wordt verzameld, moet U Uw cookies verwijderen en verder geen gebruik maken van de website. In de onderstaande paragrafen hebben we uitgewerkt wat voor soort informatie wordt verzameld, het doel ervan en welke derden er toegang toe hebben.

Cookies
De website maakt gebruik van “cookies”, een tekstbestand dat wordt opgeslagen op Uw computer, mobiel, enz. op dezelfde manier om het te herkennen, instellingen te onthouden, statistieken uit te voeren en advertenties te zoeken. Cookies mogen echter geen kwaadaardige code bevatten zoals een virus.

Het is voor U mogelijk om cookies te verwijderen of te blokkeren. U kunt dit doen door deze instructies te volgen: http://minecookies.org/cookiehandtering. Als U de instructies opvolgt en cookies verwijdert of blokkeert, worden de advertenties die U ziet alleen maar minder relevant voor U, terwijl ze vaker verschijnen. Tegelijkertijd loopt U het risico dat de website niet optimaal werkt en dat er content is waar U geen toegang toe hebt.

PERSOONSGEGEVENS

Algemeen

Persoonlijke informatie is allerlei informatie die tot op zekere hoogte aan U kan worden toegeschreven. Wanneer U onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij een aantal van dergelijke informaties. Dit gebeurt b.v. door veel voorkomende interacties op de website, zoals het zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, deelnemen aan een prijsvraag/enquête, zich aanmelden als nieuwe gebruiker/abonnee of door ander gebruik van diensten of aankopen via onze website. We verzamelen en verwerken doorgaans de volgende soorten van informatie: Een unieke ID en technische informatie over Uw computer, tablet of mobiele telefoon, Uw IP-nummer, geografische locatie en welke pagina’s U bezoekt. Voor zover U expliciete toestemming geeft en de gegevens zelf invoert, verwerken wij ook: Naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres en betaalgegevens. Dit gebeurt meestal in verband met het aanmaken van een login of bij het kopen op de site.

Veiligheid

Wij verwerken Uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de Verordening persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden verwijderd wanneer dat doel is bereikt of niet langer relevant is.

We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat Uw gegevens per ongeluk of onrechtmatig worden verwijderd, gepubliceerd, verloren, aangetast of ter kennis komen of misbruikt worden door onbevoegden, of anderszins in strijd met de wet worden verwerkt.

Doel

De informatie wordt gebruikt om U als gebruiker te identificeren en U de advertenties te tonen die voor U het meest relevant zijn, om Uw aankopen en betalingen te registreren en om U de door U gevraagde diensten te kunnen leveren, zoals het ontvangen van nieuwsbrieven. Daarnaast gebruiken we de informatie om onze diensten en inhoud te optimaliseren en te verbeteren.

Opslagperiode

We bewaren informatie voor de wettelijk toegestane periode en we verwijderen deze wanneer deze niet langer nodig of relevant is. Deze periode is afhankelijk van de aard van de informatie en de reden voor opslag. Het is daarom niet mogelijk om een ​​algemeen tijdsbestek te geven voor het verwijderen van informatie.

Vrijgeven van informatie

Gegevens over Uw gebruik van de website, welke advertenties U ontvangt, welke pagina’s U bezoekt, geografische locatie, geslacht en leeftijd, enz. worden enkel doorgegeven aan derden voor zover de gegevens bekend zijn en indien wij gebruik maken van derden.
In het gedeelte over Cookies hierboven kunt U zien welke derden daarbij betrokken zijn. De informatie wordt gebruikt voor gerichte reclame.

Daarnaast maken wij voor de opslag en verwerking van gegevens gebruik van een aantal derde partijen. Deze verwerken informatie uitsluitend namens ons en mogen deze niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie zoals naam, e-mailadres, enz., gebeurt alleen als U Uw toestemming geeft. Wij maken alleen gebruik van gegevensverwerkers in de EU of in landen die Uw gegevens afdoende kunnen beschermen.

Inzichten en klachten

U heeft het recht om in een standaardformaat geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij over U verwerken (dataportabiliteit). U kunt ook ten allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van de informatie. Ook kunt U Uw toestemming voor het verwerken van informatie over U intrekken. Als de over U verwerkte informatie onjuist is, heeft U het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. Navragen hierover kunt U richten aan: [xxxxx@xxxxx.xx].

Als U een klacht wilt indienen over onze verwerking van Uw persoonlijke gegevens, heeft U ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Deense instantie voor gegevensbescherming. Indien U niet langer wilt dat wij Uw persoonsgegevens verwerken, of dat wij de verwerking van Uw persoonsgegevens beperken, kunt U ons een daartoe strekkend verzoek sturen naar bovenstaand e-mailadres.